Gia Hữu Chính Thái — Song Tam


 

| Tác giả |  Song Tam

 

| Edit |   radi

 

| Thể loại |   ngôn tình hiện đại, HE

 

| Độ dài |   100 chương + Vỹ thanh

 

 

 

 

 

Văn án

Chương 1  

Chương 2  

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6  

Chương 7  

Chương 8 

Chương 9 

Chương 10

Chương 11  

Chương 12  

Chương 13  

Chương 14 

Chương 15

Chương 16 

Chương 17  

Chương 18  

Chương 19 

Chương 20

Chương 21  

Chương 22  

Chương 23  

Chương 24  

Chương 25

Chương 26  

Chương 27  

Chương 28  

Chương 29 

Chương 30

Chương 31  

Chương 32  

Chương 33  

Chương 34 

Chương 35

Chương 36 

Chương 37 

Chương 38 

Chương 39

Chương 40

Chương 41 

Chương 42 

Chương 43 

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chuơng 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Advertisements